Yellow to purple gradiented Madaket Logo with Madaket text in white